SPOKANE SPAS
16428 E SPRAGUE
SPOKANE VALLEY WA 99037
United States
Phone: 1-509-532-1400
Fax: 1-509-924-4630